COVID-19 Plain language glossary: English - isiXhosa

Download PDF Download .xls In partnership with Right to care
TERM PLAIN ENGLISH DEFINITION TRANSLATION TRANSLATION
Anaphylaxis / Anaphylactic shock Allergic reaction A very extreme allergic reaction that can cause a shock to the body, and symptoms can include skin rash, nausea, vomiting, difficulty breathing and shock. Ukungadibani komzimba nento umntu ayityileyo/seleyo Ukungadibani komzimba nento umntu ayityileyo okanye ayiseleyo okothusa umzimba. Iimpawu ziquka ukugabha, isiyezi, irhashalala, nokuphefumla nzima.
Adverse events Adverse events Any health problem that happens after a shot or other vaccine. An adverse event might be truly caused by a vaccine, or it might be pure coincidence. Iziganeko ezimbi ezilandela ukugonywa Ingxaki yempilo eyenzeka emveni kokugonywa. Kungenzeka ukuba yenziwa sisitofu okanye yenye into engaziwayo.
Antibodies Antibodies Antibodies are proteins that our bodies make to fight a specific illness that attacks our bodies. They are specialised soldiers that the body uses to fight every illness differently. When a new virus like COVID-19 comes attacks us it take the body a few days to create the soldier antibodies that can attack it. Izalwa buhlungu nezifo emzimbeni Izilwa buhlungu emzimbeni ziproteni ezenziwa yimizimba yethu ukulwa izigulo ezithile ezisihlaselayo. Ngamajoni akhethekileyo asetyenziswa ngumzimba ukulwa sifo ngasinye, ngendlela eyohlukileyo. Xa intsholongwane entsha efana neCovid-19 ihlasela, umzimba uthatha iintsuku ezimbalwa ukubumba lamajoni okulwa.
Asymptomatic infection Asymptomatic An infection without symptoms; no signs of illness. Isigulo esingenazimpawu Usulelo olungenazi mpawu nembonakalo yokugula/yesigulo.
Bacteria Bacteria Bacteria, also called germs to small to see with the naked eye. Some bacteria are good for you, while others can make you sick. Intsholongwane Intsholongwane encinci kakhulu engabonakaliyo kwiliso lenyama. Ezinye iintsholongwane zikulungele, kodwa ezinye ziyagulisa.
Booster dose Booster dose An additional dose of a vaccine needed periodically to 'boost' the immune system. Umthamo onyukileyo wesitofu Umthamo wesitofu owengezwayo ngamaxa abekiweyo ukuze kuqiniswe amajoni omzimba.
Breaking News Breaking news New and important information. Iindaba ezinkulu Iindaba ezintsha kwaye ezibalulekileyo okodlula ezininzi.
Chest Pain Chest pain When you feel pain in your chest or heart area. Iintlungu zesifuba Xa usiva iintlungu esifubeni kufutshane nentliziyo.
Clinical trial Clinical trial A clinical trial tests the effectiveness and safety of medications, vaccines or medical devices by monitoring their effects on large groups of people. Clinical trials have many steps, and only the last few involve testing medicines on human beings. Clinical trial results are checked by independent experts. Ukuvavanywa kwezonyango Ukuvavanywa kwezonyango kujonga impumelelo nokukhuseleka kwamayeza, izitofu kwakunye nezixhobo zonyango. Kujongwa ukuba zizakusebenza kangakanani kuninzi lwabantu. Iziphumo zazo zijongwa zingcaphephe ezizimeleyo.
Communicable Communicable a disease that spreads from one person or animal to another. Some bacteria and viruses can cause communicable diseases. Other diseases – that do not spread from person to person, like diabetes or hypertension – are called ‘non-communicable’. Isifo esosulelayo ebantwini nasezi lwanyaneni Izifo ezinwena ukusuka emntwini ukuya komnye okanye kwisilwanyana ukuya kwesinye. Ezinye iintsholongwane ziyazenza izifo. Ezinye izifo ezingosuleliyo ezifana neswekile, noxinzelelo lwegazi zibizwa ngokuba zezingosuleliyo.
Comorbidity Pre-existing disease Pre-existing diseases are conditions that a person has before getting another disease . In the context of COVID-19 it refers to existing chronic diseases – like cardiovascular diseases, diabetes or hypertension, to name a few – that could put people at a higher risk of developing complications if they are infected with the Corona virus. Izifo ebezihleli zikhona Izifo umntu ebehleli enazo phambi kokuba afumane isifo esitsha. Xa sithetha kumxholo weCovid 19, sithetha ngezifo ezinganyangekiyo - ezifana nesifo sentliziyo, iswekile, uxinzelelo lwegazi ukubala nje ezimbalwa - ungaba semngciphekweni ophezulu, ube neengxaki mhla wasuleleka yintsholongwane ye-Covid 19.
Congregate settings Gatherings When many people come together at the same place and at the same time. E.g.: parties, marches, schools, prisons, churches etc. Iindibano Isigqubu sabantu abaninzi abadibene ndawonye ngaxeshanye. Izinto ezifana neminyhadala, ukuqhanqalaza niliqela, ezikolweni, etrongweni, ezinkonzweni..njalo njalo.
Conspiracy Theory Fake news story Fake news stories are created to combined some facts and incorrect information to create a story that will convince people that what is told to them by people in authority like governments, healthcare workers and scientists is not true and will hurt them. Iindaba zobuxoki Iindaba zobuxoki kuxa kudityaniswa iinkcukacha eziyinyani nezo ezingeyiyo ukubumba ibali elizaku kholisa abantu ukuba lento bayixelelwa ngurhulumente, abezempilo neenzululwazi ayiyonyani kwaye izakubenzakalisa.
Contract Become infected To catch or develop a disease – you can become infected Covid-19, for example, by breathing in the droplets of someone who is infected with the virus. Ukufumana isifo Ukosuleleka nokufumana isifo - ungosuleleka yiCovid 19, umzekelo, ngokuphefumlela ngaphakathi amathontsi omnye umntu ogula yi- Covid 19.
Contra-indications Medicines clash When a medicine, or medical process should not be used because it may be harmful to that person because of pre-existing conditions or other medicine they are using. Ukungqubana kwamayeza Xa amayeza, okanye inkqubo yokunyangwa kufuneka ingenziwa kuba izakwenzakalisa umntu ngenxa yemeko yokugula asele enayo okanye amayeza ahleli ewasebenzisa.
Control group Control group In any medical experiment or trial, scientists compare what happens when you give an active medicine like a vaccine to one group to what would happen to a group if no active medicine or vaccine was given was given to them. The group that did not receive the active medicine are called the ‘control group’. Iqela lolawulo Kuvavanyo lwezonyango, iinzululwazi zithelekisa okwenzekayo xa unikezela ngeyeza elisebenzayo lokugonya kwiqela labantu nokuba kwenzeka ntoni kwelinye iqela labantu xa bengalifumenanga eliyeza. Iqela elingafumenanga yeza libizwa iqela lolawulo.
Coping Coping Being able to get through a difficult experience. Ukuchacha Ukwazi ikunyamazela ude udlule kwimeko emaxongo.
Data Information Facts, evidence and statistics Iinkcukacha Iinyani, ubungqina kunye nee nkcukacha-manani.
Depopulation Depopulation A process of intentionally trying to kills entire populations and communities to have less people in the world. There is a lot of fake news that tries to convince people that COVID-19 or vaccines are meant to kill people. Ukususwa kwabantu emhlabeni Inkqubo yokuzama ukubulala uninzi lwabantu ngamabom. Xa ufuna kubekho inani eliphantsi labantu ekuhlaleni naselizweni. Zininzi iindaba ezingeyonyani ezizama ukukhohlisa abantu ukuze bakholelwe ukuba iCovid 19 okanye ukugonywa kwenzelwe ukubulala abantu.
Depression Depression A mental health problem where a person feels very sad, tired, unable to cope and have no energy for long periods of time. Uxinzelelo lwengqondo
Diabetic Diabetic A person with high or low insulin levels. Iswekile Amanqanaba aphantsi okanye aphezulu e-insulin.
Diagnosis / Diagnose Diagnosis/ Diagnose To recognise a disease by its signs and symptoms is to diagnose a disease. If you test positive for Covid-19, you have a positive diagnosis for the virus. Ukuxilonga ubone ingxaki Ukubona isifo ngeempawu zaso kukuxilonga ubone ingxaki. Ukuba ufunyanwe une Covid 19, kuthetha ukuba uxilongiwe kulontsholongwane.
DNA DNA The small chemical that determines how a cell will look and what it will do. IDNA Amachiza amancinci alawula indela iiseli ezibonakala ngayo kwanento ezizakuyenza.
Dose Dose The amount of a medicine that you are allowed to take at one time Umthamo Umlinganiselo weyeza okanye ipilisi ovumelekileyo ukuba uwuthathe ngexesha.
Drug resistance Vaccine resistant When a virus changes it becomes hard for the vaccines or medicines that are created to fight it to find it in our bodies. The vaccine will not work if the virus has changed too much. Iyeza elichasayo Xa intsholongwane itshintsha kubanzima ukuba isitofu okanye amayeza alungiselelwe ukuyilwa ukuba ayifumane apha kuthi emizimbeni. Isitofu asisebenzi xa intsholongwane ijikajike kakhulu.
Dry Cough Dry Cough A cough that feels like it is coming more from irritation in your throat. Inkohlelo eyomileyo Ukukhohlela okuvakala ngathi kusuka kukuhlukumezeka komqala.
Effective Works We say a vaccine "works” when it helps the body fight against a virus or bacteria. Iyasebenza Sithi isitofu sokugonya "siyasebenza" xa sinceda umzimba ukulwa iintsholongwane.
Efficacy Efficacy This tells us how well a vaccine works. The “efficacy” of a vaccine is its ability to prevent illness and create immunity against a virus or bacteria. Ukusebenza ngempumelelo Oku kusixelelwa izinga lokusebenza kwesitfu. Ukusebenza ngempumelelo kwesitofu kubonakala xa inqanda ukugula, yakhe ukhuseleko kwi ntsholongwane.
Evidence Proven facts Facts or information which tell you whether an idea or belief is true. Ubungqina obuqinisekileyo Ubungqina nee nkcukacha kusixelela ukuba imbono okanye inkolelo iyinyani na.
Experiment Experiment An operation or procedure carried out by scientists under controlled conditions in order to discover or investigate something unknown; to test or establish a hypothesis. Uvavanyo Inkqubo eyenziwa zizazinzulu kwimeko ezilawulwayo ukuze kufunyanwe okanye kuphandwe into engaziwayo.
Exposed/exposure Exposed When you have been in contact with a person that has a virus like COVID-19. Uvelile Xa ubukhe wahlangana nomntu one ntsholongwane efana ne Covid 19.
Flattening the curve Flattening the curve Slowing down the spread of COVID-19 so that there are not too many people sick at the same time and hospitals are not too busy to help everyone. Ukuhlisa izinga lokunwenwa kwe ntsholongwane Ukuhlisa izinga lokwesulelana nge Covid 19 ukwenzela ukuba abantu abaninzi bangaguli ngexesha elinye bagcwalise iizibhedlele zingakwazi ukunceda wonke umntu.
headache Headache Pain in your head Intloko ebuhlungu Intlungu entloko.
High fever High fever When your temperature is above 37 degrees, usually leads to sweating. Umkhuhlane ophezulu Xa iqondo lobushushu lingaphezulu kuka 37, into eyenza ukuba ubile kakhulu.
Hotline Hotline A phone services that provides specific information. Umnxeba woncedo Umnxeba onceda ukukhupha ulwazi oluthe vetshe olukhethekileyo.
hypertension Hypertension High blood pressure. Uxinzelelo lwegazi Uxinzelelo lwegazi.
hypotension Hypotension Low blood pressure. Ipresha yegazi ephantsi Ipresha yegazi esezingeni eliphantsi.
Immune response Immune response The way you body fights against bacteria, viruses, and substances that appear foreign and harmful. Impendulo yomzimba yokuzikhusela Indlela umzimba wakho olwa ngayo intsholongwane nezinyo izihlaseli-mzimba ezibonakala zinobungozi.
Immune system Immune system All the parts of your body that fights against virus and germ. The immune system keeps a record of every germ/bacteria/virus it has ever defeated so it can recognise and destroy it quickly if it enters the body again. We say the immune system has a memory. Amajoni akhusela umzimba Onke amalungu omzimba wakho alwa iintsholongwane. Amajoni omzimba agcina ulwazi lwentsholongwane zonke awakhe azoyisa ukwenzela ukuba xa ziphinda zibuya, akwazi ukuzibona msinyane azihlasele. Amajoni akhusela umzimba anenkumbulo.
Immunisation Immunisation Is the process where a person's body is given a vaccine that helps it fight a new virus like COVID-19. Ugonywa Kuxa umzimba unikwa isitofu sokugonya esincedisa umzimba ukulwa iintsholongwane ezifana ne Covid 19.
Immunity Immunity When your immune system has a memory of a virus and sends the correct antibodies to fight the virus. This memory can be created by a vaccine. Ukhuseleko Xa amajoni akho omzimba enenkumbulo yentsholongwane aze athumele i-antibodies ezikulengeleyo ukulwa nentsholongwane leyo. Le nkumbulo ingenziwa ngesitofu.
Immuno- compromised Immuno-compromised Having a weak ability for your body to fight a disease because of pre-exiting diseases. Ukungakhuseleki komzimba Xa umzimba ungakwazi ukulwa izifo neentsholongwane ngenxa yokuba uhleli ugula unkenenkene.
Incubate Incubate Before you get symptoms of a particular illness, the bacteria or virus that causes disease is spreading slowly in your body to make you feel sick. Ukufukama Phambi kokuba ufumane iimpawu zesigulo esithile, intsholongwane eyenza isifo iyanwena kancinci emzimbeni wakho ikwenze ugule.
Infectious Infectious Contagious/catchy – capable of making an infection. Iyosulela Iyosulela, iyafumaneka lula.
Inoculation Inoculation Another word for vaccination or immunisation – the process where you become immune to an infectious disease. Xa sele utofiwe Elinye igama lesitofu - inkqubo apho ungosuleleki lula zizifo ezinwenwayo.
Interaction How medicines mix Some medicines have effects on each other, or may make it difficult or easier for other medicines to work. This can cause side effects or can make a medicine work better. Always tell a doctor what medicine you are using when they need to give you more medicine. Ukuxutywa kwamayeza Amanye amayeza ayangquzulana, okanye enze kube lula okanye kubenzima ukusebenzisana. Lo nto ingenza kubekho iziganeko zabucala okanye iyeza lisebenze ngcono. Xelela ugqirha wakho ngamaxesha onke xa usele unamayeza owatyayo xa kufuneka bekunike amanye.
Jab Jab A word that describes getting a vaccine dose. Ukugonywa Igama elichaza ukufamana isitofu.
Laboratory undefined A place equipped for experimental study in a science or for testing and analysis a research. Ilebhu Apho kuvavanywa khona isayensi nophando lwamayeza.
Lockdown Lockdown A government regulation to limits people's movements and makes certain health behaviours compulsory. Ukuvalelwa Isimiso sikwa rhulumente sokungavumeli ukuba abantu bazulazele ngaphandle kwabo banemvume. Oku kuhamba nokunyanzeleka ukuba abantu balendele imigaqo siseko yezempilo oko bakhuseleke, bakhusele nabanye.
Mandatory Compulsory Required by a law or rule: obligatory/compulsory. Inyanzelekile Iyanyanzeliswa ngumthetho okanye zimeko.
Microscopic Very small Something so small that you cannot see it with the naked eye – something you can only see through a microscope. Bacteria and viruses are microscopic, for example. Incinci kakhulu Into encinci kakhulu engenokuyibona ngeliso lenyama - ibonakala nge microscope kuphela. Iintsholongwane zizo ezithanda ukuba ncinci oluhlobo.
Mimic Copy To copy / look-like / imitate something. Ukulinganisa Ukulinganisa/Ukufanisa
mRNA mRNA Messenger-RNA are small chemicals that send messages to your cells to tell them about how a new virus that has not attacked the body yet will look. It is used in vaccines to create immune system memory. Umyalezo we RNA Umyalezo-RNA yimichiza ethumela imiyalezo kwiiseli zizixelela ngentsholongwane entsha engekawuhlaseli umzimba kodwa eqwalaselweyo. Isetyenziswa kwizitofu ukwenza ukhuselo lwesikhumbuzo samajoni omzimba.
Mucus Mucus A slime found in the body. Umfinya Umfinya ofumaneka emzimbeni.
Myths Myths A widely held but false belief or idea. There are many myths – otherwise known as fake news or fictions – about Covid-19 and vaccines. Amanpunge/iintsomi Iingcamango nenkolelo esasazwayo engenabunyani. Zininzi ke iintsomi - ezaziwa njengamampunge - ngeCovid 19 nezitofu.
Non-pharmaceutical interventions health behaviours Things that every person can do to prevent a disease that does not involve taking medicine. Indlela yokuzikhusela Izinto umntu anokuzenza ukuzikhusela ukuba angafumani izifo ezingadibenanga nokutya amayeza.
Nurse Nurse A health worker that is the first and most regular person to give you care at a medical facility. Umongikazi Umsebenzi wezempilo wokuqala, oqhelekileyo onikeza inkathalo kwindawo yonyango.
Nursing Nursing A job where people care for the medical needs of people in clinics and hospitals. Ukonga Umsebenzi apho abantu bekhathalela izidingo zabantu zempilo kwi klinikhi nakwizibhedlele.
Open spaces Open spaces Places that are outdoors and have a lot of fresh air Iindawo ezivulekileyo Iindawo ezingaphandle ezinomoya osulungekileyo.
Pandemic Pandemic A pandemic is an when a disease spreads across a large region, for instance multiple continents or worldwide, affecting a large number of people. Isifo selizwe jikelele Isifo esikho kuzwe lonke, umzekelo kumazwekazi okanye kumhlaba wonke, sichaphazela uluntu oluninzi kakhulu.
PCR test Covid test A test that uses a sample from the back of your nose and mouth to know if there is COVID-19 virus in your body. The test can be done in a clinic, hospital, laboratory or even in your car. Uvavanyo lwe Covid Uvavanyo lwe Covid 19 olusebenzisa isampulu esuka emva empumlweni, nasemlonyeni ukwazi ukuba ikhona na iCovid emzimbeni. Oluvavanyo lungenziwa eklinikhi, esibhedlele, elebhu kanti nasemotweni yakho. o
Peer review Independently tested The process where scientists who were not involved with the trial – or who are independent experts – check test results for a scientific study is called peer review. This is a way of making sure that the results of an experiment/trial/study are accurate. Uvavanyo oluzimeleyo Inkqubo apho izazinzulu bezingekho ngethuba kuzanywa -okanye inzululwazi ezizimeleyo - zijonga iziphumo zovavanyo kufundo lwenzululwazi lubizwa uPhononongo loNtanga. Le yindlela yokuqinisekisa ukuba iziphumo zophando nokuba lunjani, zichanekile.
Placebo Placebo Substance or treatment that has no effect on human beings. iPlacebo Unyango olungadlali ndima ebantwini.
Population immunity Population immunity Also known as herd immunity’, population immunity is when at least 70% of a community have antibodies that help them fight a new virus like COVID-19. This can happen through many people being infected with the virus or through many people getting a vaccine. Ukhuseleko lwabantu abaninzi Yaziwa njengo Khuseleko lwabantu abaninzi, xa noko uninzi oluyi-70% lunamajoni akhuselayo, ancedisa ukulwa intsholongwane entsha efana neCovid 19. Oku kungenzeka xa abantu abaninzi beselelekile yintsholongwane okanye xa abantu abaninzi begonyiwe.
PPE PPE Personal protective equipment (PPE), is equipment worn to minimize exposure to hazards that cause injuries and illnesses. Masks are part of PPE. Izixhobo zokhuseleko ezinxitywa ukukhuseleka Izixhobo zokhuseleko ezinxitywa ngumntu wonke ukunciphisa ithuba lokosulelwa yintsholongwane, okwenzakala, kwakunye nokugula. Izifonyo ziyingxenye yezizixhobo.
Public health Public Health Public health is the process of protecting and improving the health of people and their communities. Ezempilo zoluntu lonke Impilo kawonke wonke yiyo indlela yokukhusela nokuphucula impilo yabantu kunye nasekuhlaleni.
Public spaces Public spaces Any public place where people who are not from home can gather. Iindawo zika wonke wonke Iindawo zika wonke wonke apho abantu badibana khona, ngaphandle kwekhaya.
Quarantine Quarantine When a person who is or could be infected with a virus needs to stop being with other people so that they do not spread the virus. Uvalelo bucala lokhuseleko Xa umntu onentsholongwane okanye ozakubanayo kufuneka ayeke ukuhlala nabantu ukwenzela ukuba inganweni.
Register Register The process using your phone or computer to give your details so that you can get the vaccine. Ukubhalisa Inkqubo yokusebenzisa unomyayi okanye ikhompyutha ukunikezela ngeenkcukacha zakho ukwenzela ukuba ufumane isitofu samahla.
Replicate undefined When a virus is spreading in your body, it is making more copies of the virus. Uphinda-phindo Xa intsholongwane isasazeka emzimbeni wakho, yenza iikopi ezininzi zentsholongwane.
Review Review The process of checking if a vaccine is safe before it gets approved by government. Evidence from more than one phase of a clinical trial can be reviewed at the same time while the experiment continues. Uphononongo Xa kujongwa ukuba isitofu sikhuselekile na ukufakwa emizimbeni phambi kokuba sivunywe ngurhulumente. Ubungqina obusuka kwinkqubo eziliqela bungaphononongwa ngexesha nye kusenziwa ulingo.
Saline Salt water A solution of salt in water. Amanzi anetyuwa Isisombululo setyiwa emanzini.
Sanitize Sanitise To clean you hands with an alcohol based substance. Ukuzicoca Ukuhlamba izandla ngomxube odibene notywala.
SARS COV-2 COVID-19 Covid-19, also known as the Corona Virus or SARS-CoV-2, is a mild to severe illness attacks parts of the body that help people breath. It spreads through droplets in the air or from touching people or thing that have the droplets that have the virus in it. Intsholongwane ye-Covid 19 Isakwaziwa njenge CoronaVirus okanye is SARS CoV-2, sisigulo esingenabuzaza esihlasela amalungu omzimba encedisa abantu ekuphefumleni. Inwena ngamathontshi asemoyeni xa ubambe abantu, okanye lento inethontshi lentsholongwane.
Screening Screening Screening is questions asked to determine a person’s risk of infection for a particular disease. Ukuhlola Ukuhlola yimibuzo ebuzwa ukubona ukuba umntu usemngciphekweni wokosuleleka sisifo esithile.
Self-Isolation Self-isolation Is a way to keep yourself from possibly infecting others if you think you might be infected. It involves limiting contact with public places, relatives, friends, colleagues, and public transport. Ukuzihlalela bucala Yindlela yokuziphephisa ebantwini ukuze angabosuleli ukuba ucinga ukuba ufumene intsholongwane. Yenziwa ngokuhlalela kude nabantu neendawo zika wonke wonke ezifana nosapho, iitshomi, abo usebenza nabo kunye nezithuthi zika wonke wonke.
Social distancing Social distancing The practice of maintaining a greater than usual physical distance (such as 1.5 meters or more) from other people. Ukuba kude nabantu Ukuqinisekisa ukuba isiqu sakhe sikude ngaphezu kwe 1.5 yemitha ebantwini.
Soreness Soreness Pain in your muscles and joints. Ukuqaqamba Iintlungu kwizihlunu nokudibanisa.
Spike Protein Spike protein The COVID-19 virus looks like it was many small stick on it. These sticks have bad protein that help COVID-19 to enter the body and attach to parts of the body that have good protein that it starts to attack. Amaqhuma aphuma kwi ntsholongwane ye-Covid Intsholongwane ibonakala inamaqhuma athe nca kuyo. Ane proteni embi encedisa iCovid 19 ekungeneni emzimbeni izincamathisele emalungwini omzimba ane proteni elungileyo, ize ihlasele.
Susceptible Vulnerable When a person can get sick quickly or because of pre-exiting diseases could get very sick. Ukuba sesichengeni Xa umntu onekugula msinyane okanye ngenxa yezigulo asele enazo agule kakhulu.
Symptoms Symptoms Physical or mental signs of an illness. The most common symptoms of COVID-19 are fever, dry cough, and tiredness. Other symptoms that are less common and may affect some patients include loss of taste or smell, aches and pains, headache, sore throat, nasal congestion, red eyes, diarrhoea, or a skin rash. Iimpawu Iimpawu zokugula ngomzimba okanye ngokwe ngqondo. Ezona mpawu zixhaphakileyo ze Covid 19 ngumkhuhlane, inkohlonkohlo eyomileyo, nokuba dinwa kakhulu. Ezinye iimpawu ezingaxhaphakanga ezifunyanwa zizigulane ziquka ukulahlekelwa kukungcamla nokunukisa, iintlungu zezihlunu, umqala obuhlungu, iimpumlo ezivalekileyo, amehlo abomvu, ukurhuda kunye ne rhatshalala.
Technology Technology New tools or processes. Ezobugcisa Izixhobo ezintsha okanye iinkqubo ezintsha.
Tight Chest Tight Chest When a person's chest hurts and they feel like breathing is difficult. Isifuba esiqinileyo Xa isifuba somntu sibuhlungu kwaye kunzima ukuziphefumlela.
Tiredness Tiredness Feeling tire more than usual Ukudinwa okungamandla Ukudinwa okungaphaya kokuqonda nokuqheleka.
Transmission Transmission Is the passing/spreading of a disease from an infected individual or group to a previously uninfected individual or group. Ukuhambisa Ukudlulisa isifo kumntu onaso okanye iqela labantu siye kumntu okanye iqela ebelingenaso.
Transmit Pass on Cause (something) to pass on from one person or place to another. E.g.: COVID-19. Ukudlulisela Ukudlulisela into (umzekelo, iCovid 19) ebantweni nasezindaweni.
Trial Test A test or experiment, usually conducted under specific condition. Ukuvavanya Uvavanyo okanye ulingo, oluvame ukwenziwa phantsi kweemeko ezikhethekileyo.
Vaccine Vaccine A medicine that is injected into the body to help the body learn how to fight a new virus. It helps the immune system build memory so if the virus enters the body, the body is ready to fight. Isitofu Iyenza elifakwa emzimbeni ukuncedisa umzimba ekulweni intsholongwane entsha. Lincedisa amajoni omzimba ukwakha inkumbulo yenqondo ukwenzela ukuba mhla intsholongwane yaphanda yangena emzimbeni, umzimba ukulungele ukulwa.
Vaccine hesitancy Vaccine hesitancy When people delay taking the vaccine because they do not know if it works or are afraid of the side-effects. Ukuthandabuza ukugonywa Xa abantu belibazisa ukugonywa kuba bengayazi ukuba kuyasebenza na okanye besoyika iziganeko zabucala emva kokugonywa.
Variant Variant A form or version of something that differs in some respect from other forms of the same thing; a new or mutated version of a virus. A variant of Covid-19 that has been identified in South Africa is called 501Y.V2 Ukuba nomehluko Intlobo yento eyohlukileyo kwezinye intlobo zento enye; intlobo yentsholongwane entsha okanye eguqukileyo. Umahluko we-Covid 19 obhaqiweyo eMzantsi Afrika ubizwa in 501Y.V2.
Ventilation Ventilation The provision of fresh air to a room, building or building. A space with good airflow is well ventilated. Umoya osulungekileyo ohambayo Ukhukhutshwa komoya osulungekileyo egumbini okanye esakhiweni ukuze ugqibe indawo yonke ukhuselo abo bangaphakathi xa ifestile zingavulwa.
Viral vector vaccine Viral vector vaccine A weak and changed form of a virus is used in a vaccine to go into our bodies tell the body how the real virus looks and what it does. This helps the body fight when the virus attack the body. Inguqu ebuthathaka yentsholongwane ephilayo Inguqu ebuthathaka yentsholongwane ephilayo yiyo esetyenziswa kwisitofu esingena emizimbeni yethu ixelele umzimba ukuba intsholongwane yamanyan injani kwaye yenza njani. Lo nto incedisa umzimba ukulwa xa intsholongwane ifikile izokuhlasela umzimba.
Virus Virus A virus is an infectious organism of small size and simple composition that can multiply only in living cells of animals, humans, plants, or bacteria. Intsholongwane Intsholongwane yinto eyosulelayo encinci kwaye engenabu newu-newu. Iyaziphinda phinda kwiseli eziphilayo kwizilwanyana, ebantwini nakwi zityalo.
Virus Mutations Virus changes Changes to the structure of a virus which can changes to how it affects the body. All viruses change over time, either because of changes to the environment or because when the virus is spreading there may be mistakes or changes how it copies itself. Utshintsho lwentsholongwane Utshintsho kulwakhiwo lwentsholongwanwe olutshintsha indlela umzimba ochaphazeleka ngayo. Zonke iintsholongwane ziyajoka emva kwexesha, ngokwenziwa lutshintsho kwindawo eyingqongileyo, okanye xa intsholongwane inwena kungabakho iimpazamo okanye ukulinganisa kungafani.
Vulnerable Vulnerable A person in need of special care, support, or protection because of age, disability, or risk of abuse or neglect. Emngciphekweni Umntu odinga uncedo lwezempilo, inxaso, ukhuseleko ngenxa yeminyaka, ukukhubazeka okanye ukuhlukunyezwa okanye ukungakhathalelwa.
Wave Wave A wave happens when the number of people infected by COVID-19 increases very fast and the number of people in hospitals of dying is very high. Ukunyuka kwezinga lentsholongwane Xa izinga lokwesulelana ngentsholongwane lisenzeka ngokukhawulezileyo, nabantu abaninzi abasezibhedlele besweleka ngendlela ekhawulezayo.