COVID-19 Plain language glossary: English - Afrikaans

Download PDF Download .xls In partnership with Right to care
TERM PLAIN ENGLISH DEFINITION TRANSLATION TRANSLATION
Anaphylaxis / Anaphylactic shock Allergic reaction A very extreme allergic reaction that can cause a shock to the body, and symptoms can include skin rash, nausea, vomiting, difficulty breathing and shock. Allergiese reaksie n Baie erge allergiese reaksie wat 'n skok vir die liggaam kan veroorsaak, en simptome kan uitslag, naarheid, braking, moeilike asemhaling en skok insluit.
Adverse events Adverse events Any health problem that happens after a shot or other vaccine. An adverse event might be truly caused by a vaccine, or it might be pure coincidence. Nadelige gebeure Enige gesondheidsprobleem wat na 'n inenting gebeur. 'n Nadelige gebeurtenis kan werklik veroorsaak word deur 'n entstof, of dit kan bloot toeval wees.
Antibodies Antibodies Antibodies are proteins that our bodies make to fight a specific illness that attacks our bodies. They are specialised soldiers that the body uses to fight every illness differently. When a new virus like COVID-19 comes attacks us it take the body a few days to create the soldier antibodies that can attack it. Teenliggaampies Teenliggaampies is proteïene wat ons liggame produseer om 'n spesifieke siekte te beveg. Hulle is gespesialiseerde soldate wat die liggaam gebruik om elke siekte anders te beveg. Wanneer 'n nuwe virus soos KOVID-19 ons aanval, neem dit die liggaam 'n paar dae om die soldaat teenliggaampies te maak.
Asymptomatic infection Asymptomatic An infection without symptoms; no signs of illness. Asimptomaties 'n Infeksie sonder simptome; geen tekens van siekte nie.
Bacteria Bacteria Bacteria, also called germs to small to see with the naked eye. Some bacteria are good for you, while others can make you sick. Bakterieë Bakterieë, ook kieme genoem, wat te klein is om met die blote oog te sien. Sommige bakterieë is goed vir jou, maar ander kan jou siek maak.
Booster dose Booster dose An additional dose of a vaccine needed periodically to 'boost' the immune system. Versterker dosis n Bykomende dosis van 'n entstof wat van tyd tot tyd nodig is om die immuunstelsel 'n hupstoot te gee.
Breaking News Breaking news New and important information. Brekende Nuus Nuwe en belangrike inligting
Chest Pain Chest pain When you feel pain in your chest or heart area. Borspyn Wanneer jy pyn voel in jou bors of hart area
Clinical trial Clinical trial A clinical trial tests the effectiveness and safety of medications, vaccines or medical devices by monitoring their effects on large groups of people. Clinical trials have many steps, and only the last few involve testing medicines on human beings. Clinical trial results are checked by independent experts. Kliniese proef n Kliniese proef toets die doeltreffendheid en veiligheid van medikasie, entstowwe of mediese toestelle deur die uitwerking daarvan op groot groepe mense te monitor. Kliniese proewe het baie stappe, en slegs die laaste paar behels die toets van medisyne op mense. Kliniese proefresultate word deur onafhanklike kundiges nagegaan.
Communicable Communicable a disease that spreads from one person or animal to another. Some bacteria and viruses can cause communicable diseases. Other diseases – that do not spread from person to person, like diabetes or hypertension – are called ‘non-communicable’. Oordraagbaar 'n siekte wat van een persoon of dier na 'n ander versprei. Sommige bakterieë en virusse kan oordraagbare siektes veroorsaak. Ander siektes – wat nie van persoon tot persoon versprei nie, soos diabetes of hipertensie – word 'nie-oordraagbaar' genoem.
Comorbidity Pre-existing disease Pre-existing diseases are conditions that a person has before getting another disease . In the context of COVID-19 it refers to existing chronic diseases – like cardiovascular diseases, diabetes or hypertension, to name a few – that could put people at a higher risk of developing complications if they are infected with the Corona virus. Voorafbestaande siekte Voorafbestaande siektes is toestande wat 'n persoon het voordat hy 'n ander siekte het . In die konteks van KOVID-19 verwys dit na bestaande kroniese siektes – soos kardiovaskulêre siektes, diabetes of hipertensie, om 'n paar te noem – wat mense 'n hoër risiko gee om komplikasies te ontwikkel as hulle met die Korona-virus besmet is.
Congregate settings Gatherings When many people come together at the same place and at the same time. E.g.: parties, marches, schools, prisons, churches etc. Byeenkomste Wanneer baie mense bymekaar kom op dieselfde plek en terselfdertyd. Bv: by partytjies, optogte, skole, tronke, kerke ens.
Conspiracy Theory Fake news story Fake news stories are created to combined some facts and incorrect information to create a story that will convince people that what is told to them by people in authority like governments, healthcare workers and scientists is not true and will hurt them. Fopnuusstorie Fopnuusstories word gemaak om 'n paar feite en verkeerde inligting saam te stel en 'n storie op te maak wat mense sal oortuig dat wat aan hulle vertel word deur mense in gesag soos regerings, gesondheidswerkers en wetenskaplikes nie waar is nie en hulle sal seermaak
Contract Become infected To catch or develop a disease – you can become infected Covid-19, for example, by breathing in the droplets of someone who is infected with the virus. Besmet word Om 'n siekte te kry of ontwikkel – jy kan byvoorbeeld met Kovid-19 besmet word deur om iemand se asem-druppels wat met Kovid- 19 besmet is, in te asem.
Contra-indications Medicines clash When a medicine, or medical process should not be used because it may be harmful to that person because of pre-existing conditions or other medicine they are using. medisyne bots Wanneer 'n medisyne, of mediese proses nie gebruik moet word nie, want dit kan skadelik wees vir daardie persoon as gevolg van voorafbestaande toestande of ander medisyne wat hulle gebruik.
Control group Control group In any medical experiment or trial, scientists compare what happens when you give an active medicine like a vaccine to one group to what would happen to a group if no active medicine or vaccine was given was given to them. The group that did not receive the active medicine are called the ‘control group’. Kontrolegroep In enige mediese eksperiment of verhoor vergelyk wetenskaplikes wat gebeur wanneer jy een groep die aktiewe medisyne of entstof gee en n ander groep nie. Die groep wat nie die aktiewe medisyne ontvang het nie, word die 'kontrolegroep' genoem.
Coping Coping Being able to get through a difficult experience. Hanteer In staat is om deur 'n moeilike ervaring te kom.
Data Information Facts, evidence and statistics Inligting Feite, bewyse en statistieke
Depopulation Depopulation A process of intentionally trying to kills entire populations and communities to have less people in the world. There is a lot of fake news that tries to convince people that COVID-19 or vaccines are meant to kill people. Ontvolking n Proses wat opsetlik probeer om bevolkings en gemeenskappe uit te wus en om die polulasie van die wêreld te verminder. Daar is baie fopnuus wat mense probeer oortuig dat KOVID-19 of entstowwe bedoel is om mense dood te maak.
Depression Depression A mental health problem where a person feels very sad, tired, unable to cope and have no energy for long periods of time. Depressie n Geestesgesondheid probleem waar 'n persoon baie hartseer, moeg voel, nie in staat is om aan te gaan en geen enegrie vir 'n lang tydperk het nie.
Diabetic Diabetic A person with high or low insulin levels. Diabetiese N Persoon met hoë of lae insulien vlakke
Diagnosis / Diagnose Diagnosis/ Diagnose To recognise a disease by its signs and symptoms is to diagnose a disease. If you test positive for Covid-19, you have a positive diagnosis for the virus. Diagnose / Diagnoseer Om 'n siekte deur sy tekens en simptome te herken, is om 'n siekte te diagnoseer. As jy positief toets vir Kovid-19, het jy 'n positiewe diagnose vir die virus
DNA DNA The small chemical that determines how a cell will look and what it will do. DNA Die molekule wat bepaal hoe 'n sel sal lyk en funksioneer
Dose Dose The amount of a medicine that you are allowed to take at one time Dosis Die hoeveelheid medikasie wat op een slag toegelaat word om te gebruik.
Drug resistance Vaccine resistant When a virus changes it becomes hard for the vaccines or medicines that are created to fight it to find it in our bodies. The vaccine will not work if the virus has changed too much. Entstofbestand Wanneer 'n virus muteer, is dit moeilik vir die entstof of medisyne om die virus in ons liggame te vind & beveg. Die entstof sal nie werk as die virus te veel muteer nie.
Dry Cough Dry Cough A cough that feels like it is coming more from irritation in your throat. Droë hoes n Hoes wat voel asof dit as gevolg van 'n irritasie in jou keel veroorsaak word.
Effective Works We say a vaccine "works” when it helps the body fight against a virus or bacteria. Werk Ons sê 'n entstof "werk" wanneer dit die liggaam help om teen 'n virus of bakterieë te veg.
Efficacy Efficacy This tells us how well a vaccine works. The “efficacy” of a vaccine is its ability to prevent illness and create immunity against a virus or bacteria. Doeltreffenheid Dit vertel ons hoe goed 'n entstof werk. Die "doeltreffendheid" van 'n entstof is sy vermoë om siekte te voorkom en immuniteit teen 'n virus of bakterieë op te bou.
Evidence Proven facts Facts or information which tell you whether an idea or belief is true. Bewese Feite Feite of inligting wat jou vertel of 'n idee of sienings waar is
Experiment Experiment An operation or procedure carried out by scientists under controlled conditions in order to discover or investigate something unknown; to test or establish a hypothesis. Eksperimenteer n Operasie of prosedure wat deur wetenskaplikes onder beheerde toestande uitgevoer word om iets onbekends te ontdek of te ondersoek; om 'n hipotese te toets of te stel.
Exposed/exposure Exposed When you have been in contact with a person that has a virus like COVID-19. Blootgestel Wanneer jy in kontak was met 'n persoon wat 'n virus soos KOVID-19 het
Flattening the curve Flattening the curve Slowing down the spread of COVID-19 so that there are not too many people sick at the same time and hospitals are not too busy to help everyone. Die kromme plat maak Vertraag die verspreiding van KOVID-19 sodat daar nie n oorvloed van mense in die hospitale sal wees nie.
headache Headache Pain in your head Hoofpyn Pyn in jou kop
High fever High fever When your temperature is above 37 degrees, usually leads to sweating. Hoë koors Wanneer jou temperatuur bo 37 grade is, lei gewoonlik tot sweet
Hotline Hotline A phone services that provides specific information. Hulplyn 'n Telefoondienste wat spesifieke inligting verskaf
hypertension Hypertension High blood pressure. Hipertensie Hoë bloeddruk
hypotension Hypotension Low blood pressure. Hipotensie Lae bloeddruk
Immune response Immune response The way you body fights against bacteria, viruses, and substances that appear foreign and harmful. Immuunreaksie Die manier waarop jou liggaam teen onbekende en skadelike bakterieë, virusse, en stowwe veg.
Immune system Immune system All the parts of your body that fights against virus and germ. The immune system keeps a record of every germ/bacteria/virus it has ever defeated so it can recognise and destroy it quickly if it enters the body again. We say the immune system has a memory. Immuunstelsel Die dele van jou ligaan wat teen virusse en kieme veg. Die immuunstelsel hou rekord van elke kiem, bakterieë en virus wat dit al tee gekom het sodat dit dit vinnig kan herken en vernietig as dit weer die liggaam binnedring. Ons sê die immuunstelsel het 'n geheue.
Immunisation Immunisation Is the process where a person's body is given a vaccine that helps it fight a new virus like COVID-19. undefined Is die proses waar 'n persoon se liggaam 'n entstof kry wat dit help om 'n nuwe virus soos KOVID-19 te beveg
Immunity Immunity When your immune system has a memory of a virus and sends the correct antibodies to fight the virus. This memory can be created by a vaccine. Immuniteit Wanneer jou immuunstelsel 'n herinnering van 'n virus het en die korrekte teenliggaampies stuur om die virus te beveg. Hierdie geheue kan geskep word deur 'n entstof
Immuno- compromised Immuno-compromised Having a weak ability for your body to fight a disease because of pre-exiting diseases. immuungekompromitteerd Jou ligaam mag 'n swak vermoë hê om siektes te beveg as gevolg van vooraf bestaande mediese kondisies
Incubate Incubate Before you get symptoms of a particular illness, the bacteria or virus that causes disease is spreading slowly in your body to make you feel sick. Inkubeer Voordat jy simptome van 'n spesifieke siekte wys, versprei die bakterieë of virus stadig deur jou liggaam om jou siek te laat voel.
Infectious Infectious Contagious/catchy – capable of making an infection. Aansteeklik Die vermoë om n virus of kiem oor te dra wat die ligaam binnedring
Inoculation Inoculation Another word for vaccination or immunisation – the process where you become immune to an infectious disease. Inenting Inenting word gebruik vir "inoculate" & "vaccinate"
Interaction How medicines mix Some medicines have effects on each other, or may make it difficult or easier for other medicines to work. This can cause side effects or can make a medicine work better. Always tell a doctor what medicine you are using when they need to give you more medicine. Hoe medisyne meng Sommige medisyne het uitwerke op mekaar, of kan die doeltreffenheid afekteer. Dit kan newe-effekte veroorsaak of medikasie beter laat werk. Vertel altyd jou dokter watter medisyne jy gebruik wanneer hulle vir jou nuwe medisyne voorskryf.
Jab Jab A word that describes getting a vaccine dose. Inenting n Woord wat beskryf om 'n entstof dosis te kry
Laboratory undefined A place equipped for experimental study in a science or for testing and analysis a research. undefined n Plek wat toegerus is vir eksperimentele studies in wetenskappe of vir toetsing en analise van navorsing
Lockdown Lockdown A government regulation to limits people's movements and makes certain health behaviours compulsory. Inperking n Regeringsregulasie om mense se beweging te beperk en sekere gesondheidswgedrag verpligtend te maak
Mandatory Compulsory Required by a law or rule: obligatory/compulsory. Verpligte Vereiste deur 'n wet of reël: verpligtend/verpligtend
Microscopic Very small Something so small that you cannot see it with the naked eye – something you can only see through a microscope. Bacteria and viruses are microscopic, for example. Baie klein Iets so klein dat jy dit nie met die blote oog kan sien nie – iets wat jy net deur 'n mikroskoop kan sien. Bv. bakterieë en virusse is mikroskopies
Mimic Copy To copy / look-like / imitate something. Kopieer Om iets te kopieer / lyk / naboots
mRNA mRNA Messenger-RNA are small chemicals that send messages to your cells to tell them about how a new virus that has not attacked the body yet will look. It is used in vaccines to create immune system memory. mRNA Boodskapper-RNS is klein chemikalieë wat boodskappe aan jou selle stuur om hulle te leer 'n nuwe virus wat nog nie die liggaam aangeval het nie, sal lyk. Dit word in entstowwe gebruik om immuunstelselgeheue te skep
Mucus Mucus A slime found in the body. slym Slym in die liggaam
Myths Myths A widely held but false belief or idea. There are many myths – otherwise known as fake news or fictions – about Covid-19 and vaccines. Mites n Wyd verspreide maar valse siening of idee. Daar is baie mites – andersins bekend as fopnuus of fiksies – oor Kovid-19 en entstowwe
Non-pharmaceutical interventions health behaviours Things that every person can do to prevent a disease that does not involve taking medicine. Gesondheidsgedrag Dinge wat elke persoon kan doen om 'n siekte te voorkom wat nie behels om medisyne te neem nie
Nurse Nurse A health worker that is the first and most regular person to give you care at a medical facility. Verpleegster N Gesondheidswerker is iemand wat jou versorg by 'n mediese fasiliteit
Nursing Nursing A job where people care for the medical needs of people in clinics and hospitals. Verpleging 'n Werk waar mense omgee vir die mediese behoeftes van mense in klinieke en hospitale
Open spaces Open spaces Places that are outdoors and have a lot of fresh air oop ruimtes Plekke wat in die buitelug is en baie vars lug het
Pandemic Pandemic A pandemic is an when a disease spreads across a large region, for instance multiple continents or worldwide, affecting a large number of people. Pandemie N Pandemie is wanneer 'n siekte oor 'n groot streek versprei, bv verskeie kontinente of wêreldwyd, wat 'n groot aantal mense beinvloed.
PCR test Covid test A test that uses a sample from the back of your nose and mouth to know if there is COVID-19 virus in your body. The test can be done in a clinic, hospital, laboratory or even in your car. Kovid - Toets n Toets wat 'n monster van agter in jou neus en mond gebruik om te weet of die OVID-19-virus in jou liggaam is. Die toets kan gedoen word in 'n kliniek, hospitaal, laboratorium of selfs in jou motor
Peer review Independently tested The process where scientists who were not involved with the trial – or who are independent experts – check test results for a scientific study is called peer review. This is a way of making sure that the results of an experiment/trial/study are accurate. Onafhanklik getoets Die proses waar wetenskaplikes wat nie by die verhoor betrokke was nie – of wat onafhanklike kundiges is – toetsuitslae vir 'n wetenskaplike studie nagaan, word Ewekniebeoordeling genoem. Dit is 'n manier om seker te maak dat die resultate van 'n eksperiment / proef / studie akkuraat is
Placebo Placebo Substance or treatment that has no effect on human beings. Plasebo Stof of behandeling wat geen effek op mense het nie.
Population immunity Population immunity Also known as herd immunity’, population immunity is when at least 70% of a community have antibodies that help them fight a new virus like COVID-19. This can happen through many people being infected with the virus or through many people getting a vaccine. Bevolkings immunitiet Ook bekend as kudde-immuniteit', is bevolkings immuniteit wanneer minstens 70% van 'n gemeenskap teenliggaampies het wat hulle help om 'n nuwe virus soos KOVID-19 te beveg. Dit kan gebeur deur baie mense wat met die virus besmet word of deur baie mense wat ingeënt word.
PPE PPE Personal protective equipment (PPE), is equipment worn to minimize exposure to hazards that cause injuries and illnesses. Masks are part of PPE. PPE Persoonlike beskermende toerusting (PPE), is toerusting wat gedra word om blootstelling aan gevare wat beserings en siektes veroorsaak te verminder. Maskers is deel van PPE.
Public health Public Health Public health is the process of protecting and improving the health of people and their communities. Openbare Gesondheid Openbare gesondheid is die proses om die gesondheid van mense en hul gemeenskappe te beskerm en te verbeter.
Public spaces Public spaces Any public place where people who are not from home can gather. Publieke ruimtes Enige plek waar mense wat nie van die huis af is nie, bymekaar kan kom
Quarantine Quarantine When a person who is or could be infected with a virus needs to stop being with other people so that they do not spread the virus. Kwarantyn Wanneer 'n persoon wat met 'n virus besmet is of besmet kan word, moet weg bly van ander mense sodat hulle nie die virus versprei nie
Register Register The process using your phone or computer to give your details so that you can get the vaccine. Registreer Die proses waar jy deur jou foon of komupter jou besonderhede gee sodat jy die entstof kan kry
Replicate undefined When a virus is spreading in your body, it is making more copies of the virus. undefined Wanneer 'n virus in jou liggaam versprei, maak dit meer kopieë van die virus
Review Review The process of checking if a vaccine is safe before it gets approved by government. Evidence from more than one phase of a clinical trial can be reviewed at the same time while the experiment continues. Kontroleer Die proses om te kyk of 'n entstof veilig is voordat dit deur die regering goedgekeur word. Bewyse uit meer as een fase van 'n kliniese proef kan terselfdertyd hersien word terwyl die eksperiment voortduur
Saline Salt water A solution of salt in water. Soutwater 'N Oplossing van sout in water
Sanitize Sanitise To clean you hands with an alcohol based substance. Sanitiseer Om jou hande skoon te maak met 'n alkoholgebaseerde stof
SARS COV-2 COVID-19 Covid-19, also known as the Corona Virus or SARS-CoV-2, is a mild to severe illness attacks parts of the body that help people breath. It spreads through droplets in the air or from touching people or thing that have the droplets that have the virus in it. Kovid-19 Kovid-19, ook bekend as die Korona Virus of SARS-CoV-2, is 'n lig tot ernstige siekte wat dele van die liggaam aanval wat veratwoordelik is vir asemhaling. Dit versprei deur druppels in die lug of deur die aanraking van mense of besmete opervlaktes.
Screening Screening Screening is questions asked to determine a person’s risk of infection for a particular disease. Sifting Sifting is waneer vrae gevra word om 'n persoon se risiko van infeksie vir 'n spesifieke siekte te bepaal.
Self-Isolation Self-isolation Is a way to keep yourself from possibly infecting others if you think you might be infected. It involves limiting contact with public places, relatives, friends, colleagues, and public transport. Selfisolasie Dit behels die beperking van kontak met openbare plekke, familie, vriende, kollegas en openbare vervoer. Dit is 'n manier van jouself keer om ander te besmet
Social distancing Social distancing The practice of maintaining a greater than usual physical distance (such as 1.5 meters or more) from other people. Sosiale distansiëring Die toepassing van 'n groter as gewone fisieke afstand (soos 1,5 meter of meer) van ander mense te handhaaf.
Soreness Soreness Pain in your muscles and joints. Seer Pyn in jou spiere en gewrigte
Spike Protein Spike protein The COVID-19 virus looks like it was many small stick on it. These sticks have bad protein that help COVID-19 to enter the body and attach to parts of the body that have good protein that it starts to attack. Stekelproteïen Die KOVID-19-virus lyk asof dit baie uitsteeksels het. Hierdie uitsteeksels het skadelike proteïene wat die virus help om die liggaam binne te dring, aan dele van die liggaam te heg en goeie proteïen aan te val.
Susceptible Vulnerable When a person can get sick quickly or because of pre-exiting diseases could get very sick. Kwesbaar Wanneer 'n persoon vinnig siek kan word of as gevolg van voorafbestaande siektes baie siek kan word
Symptoms Symptoms Physical or mental signs of an illness. The most common symptoms of COVID-19 are fever, dry cough, and tiredness. Other symptoms that are less common and may affect some patients include loss of taste or smell, aches and pains, headache, sore throat, nasal congestion, red eyes, diarrhoea, or a skin rash. Simptome Fisiese of geestelike tekens van 'n siekte. Die mees algemene simptome van KOVID-19 is koors, droë hoes en moegheid. Ander simptome wat minder algemeen is en sommige pasiënte kan beïnvloed, sluit in verlies van smaak of reuk, pyn, hoofpyn, keel seer, geblokte sinuse, rooi oë, diarree of 'n uitslag
Technology Technology New tools or processes. Tegnologie Nuwe gereedskap of prosesse
Tight Chest Tight Chest When a person's chest hurts and they feel like breathing is difficult. Stywe Bors Wanneer 'n persoon se bors pyn en hulle asemhaling is moeilik
Tiredness Tiredness Feeling tire more than usual Moegheid Om meer as gewoonlik moeg te voel
Transmission Transmission Is the passing/spreading of a disease from an infected individual or group to a previously uninfected individual or group. Oordrag Is die oordrag/verspreiding van 'n siekte vanaf 'n besmette individu of groep na 'n onbesmette individu of groep
Transmit Pass on Cause (something) to pass on from one person or place to another. E.g.: COVID-19. Oordra Veroorsaak dat iets van een persoon of plek na 'n ander oorgedra word. Bv: KOVID-19
Trial Test A test or experiment, usually conducted under specific condition. Toets N Toets of eksperiment, gewoonlik uitgevoer onder spesifieke toestande
Vaccine Vaccine A medicine that is injected into the body to help the body learn how to fight a new virus. It helps the immune system build memory so if the virus enters the body, the body is ready to fight. Entstof N Medisyne wat in die liggaam ingespuit word om die liggaam te help leer hoe om 'n nuwe virus te beveg. Dit help die immuunstelsel geheue op bou vir as die virus die liggaam binnedring, die liggaam gereed is om te veg
Vaccine hesitancy Vaccine hesitancy When people delay taking the vaccine because they do not know if it works or are afraid of the side-effects. Entstof huiwering Wanneer mense die neem van die entstof vertraag, want hulle weet nie of dit werk nie of hulle is bang vir die newe-effekte
Variant Variant A form or version of something that differs in some respect from other forms of the same thing; a new or mutated version of a virus. A variant of Covid-19 that has been identified in South Africa is called 501Y.V2 Variant N weergawe van die oorsprongklike ding; 'n nuwe of gemuteerde weergawe van 'n virus. 'n Variant van Kovid-19 wat in Suid-Afrika geïdentifiseer is, word 501Y.V2 genoem.
Ventilation Ventilation The provision of fresh air to a room, building or building. A space with good airflow is well ventilated. Ventilasie Die toevoer van vars lug in 'n kamercof gebou. 'N Ruimte met goeie lugvloei is goed geventileer
Viral vector vaccine Viral vector vaccine A weak and changed form of a virus is used in a vaccine to go into our bodies tell the body how the real virus looks and what it does. This helps the body fight when the virus attack the body. Virale vektor-entstof n Swak en veranderde vorm van 'n virus word in 'n entstof gebruik, dit vertel die liggaam hoe die werklike virus lyk en wat dit doen. Dit help die liggaam veg wanneer die virus die liggaam aanval
Virus Virus A virus is an infectious organism of small size and simple composition that can multiply only in living cells of animals, humans, plants, or bacteria. Virus N Virus is 'n klein aansteeklike organisme met n eenvoudige samestelling wat slegs in lewendige selle van diere, mense, plante of bakterieë kan vermenigvuldig.
Virus Mutations Virus changes Changes to the structure of a virus which can changes to how it affects the body. All viruses change over time, either because of changes to the environment or because when the virus is spreading there may be mistakes or changes how it copies itself. Virus veranderinge Veranderinge aan die struktuur van 'n virus wat die effek op die liggaam kan beïnvloed. Alle virusse verander met verloop van tyd, hetsy as gevolg van veranderinge aan die omgewing of omdat wanneer die virus versprei, daar foute of veranderinge kan wees in hoe dit self kopieer.
Vulnerable Vulnerable A person in need of special care, support, or protection because of age, disability, or risk of abuse or neglect. Kwesbaar n Persoon wat spesiale sorg, ondersteuning of beskerming nodig het as gevolg van ouderdom, gestremdhede, risiko van mishandeling of verwaarlosing
Wave Wave A wave happens when the number of people infected by COVID-19 increases very fast and the number of people in hospitals of dying is very high. Golf n Golf gebeur wanneer die aantal Kovid-19 infeksies en sterftesyfer baie vinnig toeneem.